×

Noteikumi

VEF Rīgas skolu superlīgas sacensību basketbolā nolikums

Vispārīgie jautājumi

1. VEF Rīgas skolu superlīgas sacensības basketbolā (turpmāk – Sacensības)
norisinās saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un
jaunatnes pārvaldes 2019.gada 3. septembra nolikumu Nr.78-nos “Rīgas pilsētas
vispārējās izglītības iestāžu spartakiādes nolikums” (turpmāk - Spartakiādes Nolikums).
2. Sacensības organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Sporta un jaunatnes pārvalde (turpmāk – Pārvalde) sadarbībā ar biedrību „Streetbasket”
un Rīgas pilsētas vispārējās izglītības iestādēm (turpmāk – Skolas).


Sacensību norises vieta un laiks

3. Sacensības notiek no 2019. gada novembra līdz 2020. gada februārim.
4. Sacensības apakšgrupās Rīgas rajonos/priekšpilsētās organizē Skolu sporta
bāzēs.
5. Finālsacensības notiek 3 posmos:
5.1. I posms – apakšgrupu spēles organizē 2019. gada novembrī un 2020. gada
janvārī Skolu sporta bāzēs;
5.2. II posms – pusfināla spēles organizē 2019. gada decembrī un 2020. gada
februārī Skolu sporta bāzēs;
5.3. III posms – fināla spēles organizē 2020. gada februārī Bērnu un jauniešu
basketbola skolas “Rīga” sporta kompleksa „Daugavas sporta nams” sporta zālē Krišjāņa
Barona ielā 107, Rīgā.

Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi

6. Sacensībās var piedalīties Skolu komandas (turpmāk – Komandas) šādās
vecuma grupās:
6.1. 2000. – 2003. gadā dzimuši dalībnieki,
6.2. 2004. – 2005. gadā dzimuši dalībnieki;
6.3. 2006. – 2007. gadā dzimuši dalībnieki.
7. Spēles laiks:
7.1. 2006. – 2007. gadā dzimušiem dalībniekiem rajonu/priekšpilsētu un
finālsacensību I posma sacensībās meitenēm un zēniem 2x10 minūtes, II posmā
meitenēm 2x10 minūtes un zēniem 4x6 minūtes, III posmā meitenēm 4x6 minūtes un
zēniem 4x8 minūtes;
7.2. 2004. – 2005. gadā dzimušiem dalībniekiem rajonu/priekšpilsētu sacensībās
zēniem un meitenēm 2x10 minūtes, finālsacensību I posmā meitenēm un zēniem 2x10
minūtes, II un III posmā meitenēm 4x6 minūtes un zēniem 4x8 minūtes;
7.3. 2000. – 2003. gadā dzimušiem dalībniekiem rajonu/priekšpilsētu sacensībās
zēniem un meitenēm 2x10 minūtes, finālsacensību I posmā meitenēm un zēniem 2x10
minūtes, II un III posmā meitenēm 4x8 minūtes un zēniem 4x10 minūtes.
8. Rajonu/priekšpilsētu sacensībās piedalās attiecīgā rajona/priekšpilsētas
Komandas, kuras sporta organizatoru sanāksmēs tiek izlozētas apakšgrupās, ņemot vērā
pieteikto komandu skaitu.
9. Finālsacensībās piedalās 6 meiteņu un zēnu Komandas 1. vietas ieguvējas
rajona/priekšpilsētas sacensībās.
10. Apakšgrupās spēles notiek pēc apļa sistēmas.
11. Izlozi finālsacensībām organizē Pārvalde 2019.gada oktobrī.
12. Finālsacensību norises nosacījumi:
12.1. I posmā zēniem un meitenēm spēlē 6 komandas, kuras izlozē 2 apakšgrupās
(A, B) pa trīs komandām. Apakšgrupu 1. – 2. vietu ieguvējas Komandas iegūst tiesības
spēlēt II posmā;
12.2. II posmā spēlē I posma 4 spēcīgākās Komandas A1 – B2 un B1 – A2;
12.3. III posmā spēlē II posma pusfināla uzvarētājas komandas cīnās par 1.vietu un
zaudētājas komandas par 3.vietu.
13. Sacensības notiek saskaņā ar FIBA noteikumiem.
14. 2006. – 2007. gadā dzimušu dalībnieku spēlēs nedrīkst segt zonu.

15. Katrā spēles ceturtdaļā vai puslaikā atļauts 1 minūtes pārtraukums.
16. Par uzvaru apakšgrupā Komanda saņem 2 punktus, par zaudējumu
1 punktu.
17. Sacensību norises vietu atbildīgajām personām beidzoties 4. punktā
minētajām spēlēm jāiesūta pareizi aizpildīta tabula WatsApp mob. 26672376,
29249625 vai e-pastā ilva.salmina@riga.lv, inga.vanaga@riga.lv.
18. Ja spēles rezultāts ir neizšķirts, piešķir 2 minūšu papildlaiku.
19. Vienādu punktu gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kura:
19.1. ieguvusi uzvaru savstarpējā spēlē (divas komandas);
19.2. ieguvusi lielāku savstarpējās spēlēs gūto un zaudēto punktu starpību (trīs
komandas);
19.3. ieguvusi lielāku iegūto un zaudēto punktu starpību visās apakšgrupas spēlēs.
20. Ja Komanda nav brīdinājusi Sacensību galveno tiesnesi (turpmāk – Tiesnesis)
par neierašanos 3 dienas pirms spēles, tai tiek piešķirts zaudējums 0 – 20 (0 punkti tabulā).
21. Ja Komandu spēlē nepārstāv pedagogs vai skolas pārstāvis Komandai piešķir
zaudējumu 0-20 (0 punkti tabulā).
22. Katrs spēlētāja noraidījumu izskata individuāli.
23. Komandas līdz katra Finālsacensību posma sākumam Tiesnesim piesaka
datumus, kuros Komanda nevarēs ierasties uz spēli.
24. Katra Komanda ir tiesīga vienu reizi finālsacensību laikā iekļaut savā sastāvā
(draftēt) 1 spēlētāju no citas izglītības iestādes, kura nespēlē attiecīgajā posmā vai
spēlētājs nav iekļauts savas Skolas Komandas sastāvā. Iekļauto spēlētāju var draftēt
vienu reizi Sacensību laikā. Papildus iekļautajam spēlētājam jābūt sekmīgam visos
mācību priekšmetos, iesniedzot sekmju izrakstu Tiesnesim Haraldam Kārlim
haralds.karlis@gmail.com, mob. 22321787.
25. Ja Sacensību laikā, Komandas iekļautais (draftētais) spēlētājs ir guvis sezonu
beidzošu traumu, vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar pārstāvēt Komandu, Komandai ir
tiesības, iesniedzot Tiesnesim oficiālu dokumentu, iekļaut savā sastāvā (draftēt) citu
spēlētāju.
26. Zēnu un meiteņu komandas vērtē atsevišķi.
27. Sacensību nolikums un informācija par Sacensībām publicē interneta vietnēs
www.sports.riga.lv, http://facebook.com/vefsuperliga un www.ghetto.lv.

28. Informācija par Sacensību norisi var saņemt pa tālr. 22321787 (Haralds Kārlis,
e – pasts: haralds.karlis@gmail.com).
29. Sporta zālēs, kurās notiek sacensības, ir jānodrošina iespēja sniegt pirmo
medicīnisko palīdzību un izsaukt neatliekamo palīdzību.
30. Piedaloties Sacensībās, iesaistītās personas izsaka savu piekrišanu Pārvaldei
veikt personu datu apstrādi, vienlaikus ļaujot paust savu vēlmi nepubliskot personas
datus. Fotogrāfijas un/vai video attēli var tikt publicēti Pārvaldes tīmekļa vietnēs, (tajā
skaitā uzglabāti publiskās pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos, TV ierakstos un
tiešraidē.

Dalībnieku pieteikšana Sacensībām

31. Skolu pieteikumus atbilstoši Spartakiādes nolikuma 2. pielikumam iesniedz
tiesnesim 4. un 5. punktā minētā posma attiecīgās Komandas sacensību pirmajā dienā.
32. Pieteikumā katrai Komandai atļauts pieteikt 12 spēlētājus.


Sacensību uzvarētāju apbalvošana

33. Sacensību pirmo vietu ieguvējas Komandas apbalvo ar ceļojošo kausu
(zēniem, meitenēm un kopvērtējumā).
34. Sacensību godalgoto vietu ieguvējas Komandas apbalvo ar Pārvaldes
diplomiem, kausiem un balvām.
35. Sacensību godalgoto vietu ieguvējus Komandu dalībniekus apbalvo ar
Pārvaldes diplomiem un medaļām.
36. Sacensību organizatoriem ir tiesības piešķirt speciālbalvas.