×

Par Ghetto Games

Ghetto aizsākās globālās ekonomiskās krīzes zemākajā punktā, vienā no Rīgas sociāli nelabvēlīgākajiem rajoniem – Grīziņkalnā. Grīziņkalns jau vēsturiski ir darbaļaužu un ielu bērnu rajons, kurā iedzīvotāji pulcējušies vairākos revolucionāros notikumos. Krīzes laikā apstājās daudzas jomas un ienākumu avoti, kas bija labs iemesls sākt darīt lietas, kuras mīlam. Tas bija laiks, kad nomāktos prātus varēja glābt sports – demokrātisks sports, kas neprasa lielus līdzekļus: ielu basketbols, ielu vingrošana, ielu dejas, futbols un citi. Šajā laikā cēli mērķi un sponsori parasti nesatikās. Grīziņkalnā puišeļi skraidīja ar melnām mutēm, pāri ielai stāvēja ielas meitas, un rajons pilns ar dzērājiem. Reāls geto. No tā arī nācis mūsu nosaukums, vienīgi mūsu Ghetto nedegradē – mūsu Ghetto ceļ! 

Mūsu vērtības:
"Esi stiprs - uzvari sevi"
Mīlestība, līdzcietība, draudzība, veselīgums, cieņa, mērķtiecība.
Lai Grīziņkalns kļūst par sportiskāko rajonu Rīgā!
 “Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”

 

Projekta mērķi ir:

Sekmēt jauniešu aktīvo pilsonisko līdzdalību. Projekta ietvaros turpmākajos divos gados, sadarbībā ar pašvaldībām, neformālajiem jauniešu grupējumu līderiem, jauniešu centriem, tiks īstenota neformālā izglītības programma brīvprātīgo jauniešu iesaistei “Ghetto Games Akadēmija”,  organizētas ielu kultūras un uz āra dzīvi vērstas aktivitātes dažādās Latvijas vietās, īstenotas vizītes Latvijas skolās un bērnu namos, kā arī īstenos ielu sportam un ielu kultūrai, digitālajam jaunatnes darbam veltītas konferences. Visas augstākminētās aktivitātes veicinās biedrībai jaunu biedru piesaisti.

Sekmēt jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā. Projekta ietvaros turpmākajos divos gados, lai sekmētu jauniešu ar ierobežotām iespējam (etniskās minoritātes, jaunieši no attāliem reģioniem, un jaunieši ar anti-sociālu uzvedību un riskantu uzvedību), biedrība īstenos vizītes Latvijas skolās un bērnu namos, un ielu kultūras un uz āra dzīvi vērstas aktivitātes visā Latvijā.

Attīstīt jauniešos pilsonisko kompetenci, t.sk. stiprināt viņu piederības sajūtu Latvijai un Eiropai. Projekta ietvaros divu gadu ietvaros, brīvprātīgie jaunieši no “Ghetto Games Akadēmijas” īstenos ielu kultūras un uz āra dzīvi vērstas aktivitātes dažādās Latvijas vietās, kā arī biedrība ar tās alianses biedriem dosies vizītēs uz skolām un bērnu namiem, lai diskutētu par motivāciju, emocionālo inteliģenci, iecietību sabiedrībā un demokrātiskajām vērtībām sabiedrībā.

Veicināt brīvprātīgā darba kā pirmās darba pieredzes jaunietim prestiža paaugstināšanu. Lai nodrošinātu darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvi, kā arī brīvprātīgā darba kā pirmās darba pieredzes jaunietim prestiža paaugstināšanu, tiks īstenota viena neformālās izglītības programma brīvprātīgajiem “Ghetto Games Akadēmija”, kurā aktivitāšu realizēšanā katru gadu tiks iesaistīti un apmācīti vismaz 50 brīvprātīgie no dažādām Latvijas pilsētām, tādejādi nodrošinot ne tikai organizācijas ilgtermiņa darbību, bet arī katra iesaistītā jaunieša izaugsmi, apgūstot jaunas darba prasmes, nostiprinot veselīga dzīves veida vērtības, valstsgribas un piederības apziņu vietējai kopienai. 

Paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālās kompetences. Lai nodrošinātu biedrības biedru un brīvprātīgo jauniešu līderu profesionālo kompetenču pilnveidi, abu gadu ietvaros tiks organizētas apmācības par laika plānošanu, jauniešu psiholoģijas attīstības posmiem un jauniešu mentoringu.

 

Galvenās projektā paredzētās aktivitātes, lai sasniegtu augstākminētos mērķus: 

  • Neformālā izglītības programma brīvprātīgo kustībai - “Ghetto Games Akadēmija“
  • Biedrības biedru un alianses biedru vizītes skolās un bērnu namos “Ghetto Games skolās”
  • Ielu  kultūras un āra dzīves aktivitātes visā Latvijā.

Turpināt attīstīt pasaules ielu sporta un kultūras sadarbības platformu un nodrošināt jauniešu pārstāvniecību un viņu interešu aizstāvību ES līmenī, abos projekta gados īstenojot starptautiska līmeņa konferences “Medicines for Worlds Ghettos”, lai dalītos biedrības labās prakses piemēros ar citām valstīm, kā arī veicinātu sadarbības platformas ielu kultūras un sporta aktivitāšu organizāciju sadarbību un pieredzes apmaiņu vēl labāka darba ar jauniešiem veikšanai. 

Biedrības biedru un brīvprātīgo jauniešu līderu apmācības par laika plānošanu, jauniešu psiholoģijas attīstības posmiem un jauniešu mentoringu.